شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ دوست داشتن کساني که دوستمان مي‌دارند کار بزرگي نيست، مهم آن است آنهايي را که ما را دوست ندارند، دوست بداريم
عشق سرخ
نميشه!!!!!!!!!
سخته ولي ميشه
آره سخته. اما اگه اونايي كه دوستمان ندارند را به خاطر خدادوست بدارم قطعا خواهد شد. نكته اينجاست (به خاطر خدا)
در روايت داريم دوصله رحم با قاطع رحم ثوابش بيشتره همه اينها هم به خاطر اينه كه اصل صعود اينجاست كه خودتو بكشي!!
گل پري
خيلي سخته. ولي به قول «دکتر!»: شدنيه... :دي
تصويرتان خيلي عالي است
چقدر شعاري!!!
mp3 player شوکر
نسيم صبحگاهي
رتبه 94
2 برگزیده
1831 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top