شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [وبلاگ] دل بي رخ خوب تو سر خويش ندارد - http://akharejadeh.ParsiBlog.com/Posts/610/%cf%e1+%c8%ed+%d1%ce+%ce%e6%c8+%ca%e6+%d3%d1+%ce%e6%ed%d4+%e4%cf%c7%d1%cf/
سلام السلام عليک يا ابا صالح المهدي ادرکني
چراغ جادو
نسيم صبحگاهي
رتبه 94
2 برگزیده
1831 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top